مهارت های زندگی

چگونه در زندگی و کار موفق شویم – رمز اول

success

رویاهایی بزرگ در سر بپرورانید

اولین رمز میلیونرهای خودساخته این است:

رویاهای بزرگ در سر بپرورانید! به خودتان اجازه دهید که برای داشتن یک زندگی دلخواه، تصورات و رویاهای بزرگ داشته باشید و در مورد میزان در آمد و حساب بانکی دلخواه‌تان فکر کنید.

همه انسان‌های بزرگ با رویای داشتن چیزی متفاوت از آنچه امروز دارند شروع می‌کنند. ترانه ای معروف می