موفقیت در شغل و کسب و کار موفقیت در کار

هوشمندانه فکر کنیم و با تمرکز کار کنیم

وشمندانه فکر کنیم و با تمرکز کار کنیم

ما با فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم ذهن خود را تعلیم می‌دهیم. برای مثال، رانندگان باتجربه تاکسی، به طور غیرمعمولی از هیپوکامپ بزرگ‌تری برخوردار هستند، هیپوکامپ بخشی از مغز است که مسئولیت جهت‌یابی را بر عهده دارد. نوازندگان زبردست ویولن یا کیبورد نیز  از قشر حرکتی مغزی گسترده‌تری برخوردار هستند، همان بخش از مغز که با فعالیت‌های حرکتی مرتبط است. در واقع مغز ما با کارهایی که به‌طور مداوم انجام می دهیم رشد می‌یابد و تغییر می‌کند.

اخیراً وب‌سایت lumosity.com مدعی شده که توانسته از قدرت واقعی نوروپلاستیستی( دانشی متشکل از مجموعه‌ای از راهکار‌ها که مغز را جسمی متغیر متصور شده که در اثر تحریکات گوناگون و تکراری تقویت یا ترمیم می‌شود) برای ارتقا