مدیریت و رهبری موفقیت در کار

توصیه به مدیران: رضایت شغلی کارکنان را جدی بگیرید

رضایت شغلی

رضایت شغلی کلید موفقیت سازمان

کارکنان هر سازمانی با یکدیگر متفاوتند و اهداف متفاوتی را  نیز دنبال می‌کنند. شناسایی رفتار سازمانی به دلیل اهمیت تفاوت‌های فردی میان کارکنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مدیریت رفتارسازمانی یک رشته  مطالعاتی، پژوهشی و کاربردی است که در آن رفتار افراد در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی به منظور افزایش بهره‌وری، شناسایی، پیش‌بینی و هدایت می‌شود. مبانی مدیریت رفتار سازمانی شامل علوم روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی وسیاست است.
بیشتر مدیران بر این باورند که رضایت شغلی یعنی پرداخت حقوق موردنظر کارکنان، درحالیکه این نوع از رضایت نگرش کلی فرد در مورد شغل او را دربرمی‌گیرد و صرفا عوامل مالی نیستند که براین نگرش اثر می‌گذارند.
پس بهتر است برای درک صحیح رضایت شغلی موارد زیر را مطالعه کنید.

job-satisfaction2
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی:

۱- عوامل مالی: